بعداز علی

بعداز حسن

حسین امده بود

تا باز فرصت بدهد به کوفیان

 فرصت جبران!

و کوفیان خوب از

خجالتش در امدند!

و جای سربلندی

سر بلند کردند!

سر حسین را...!


einlam.irموضوع :
سخنان حکیمانه ,  خواندنی ,