امیر مؤمنان فرموده است : پسر هند جگرخوار از سمت وادى یابس ( بیابان بى آب و گیاه) مى آید . مردى میانه قامت ، زشت رو با سر بزرگ است و نشان آبله بر صورتش وجود دارد . اگر او را ببینى ، گمان مى كنى كه یك چشم دارد ، نامش عثمان ، پدرش عنبسه و از فرزندان ابو سفیان است . آن قدر جلو مى آید تا بر سرزمینى آرام برسد و بر منبر آنجا بنشیند1

از امام محمد باقر(علیه السلام) آورده است : سفیانى سرخ گون، بور ، و چشمانى آبى دارد . هرگز خدا را پرستش نكرده ، مكه و مدینه را ندیده ، با این حال مى گوید : خدایا ، انتقام از خونم ! پروردگارا ! انتقام از خونم!2

اگر تو سفیانى را ببینى ، خبیث ترین مردم را دیده اى . سرخ گون ، بور و چشمانش كبود است . مى گوید : پروردگارا ! خونم ، خونم و انتقام ! آن قدر خبیث است كه زن حامله را زنده به گور مى كند ، چون مى ترسد جاى سفیانى را نشان دهد3

در حدیثی دیگر از امام باقر(علیه السلام) آمده است : فرو رفتن روستایى در شام به نام جابیه ، فرود آمدن تركان در جزیرة العرب ، آمدن رومیان به رمله و اختلاف بسیار در تمام كره خاكى ، تا شام خراب شدن شام ; سبب ویرانى شام گِرْد آمدن سه پرچم در آنجاست : پرچم اصهب ، پرچم ابقع و بیرق سفیانى .4

و در جایی دیگر آمده است که سفیانى پیروزمندانه از مناطق روم ، بازمى گردد و بر صلیب بر گردن دارد . وى سركرده سپاه است .5

که این حدیث نشان می‌دهد که سفیانی یا مسیحی است یا در جامعه  آنان بزرگ شده است.

--------------------------------------------------------

  • پی نوشت:
  • 1- كمال الدین 2/651 از عمر بن اذینه آورده است كه ابو عبدالله فرمود كه پدرم به نقل از امیر مؤمنان این حدیث را بیان کرده است
  • 2- نعمانى /306 از محمد بن مسلم به نقل از امام باقر بیان کرده است
  • 3-به نقل از كمال الدین ، اثبات الهداة 3/721 ; بحار 52/205 .
  • 4-   ارشاد /359
  • 5-  الغیبه طوسى /278 از بشر بن غالبموضوع :
خواندنی ,