گفت : چرا چادر سرت می كنی ؟ كلافه نمیشی ؟ بهش لبخندی زدم و گفتم :‌ چرا ... ولی از اینكه بازیچه دست كسی بشم بیشتر كلا فه میشم ... فردا كه اومد دانشگاه ؛ چادر سرش كرده بود ...موضوع :
حجاب ,