حجاب گوهر ناب

غنچه ای تا هست پنهان در حجاب = می کند از او خزان هم اجتناب
موضوع :
حجاب ,  عکس و پوستر ,